Algemene Voorwaarden

Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding, afspraak, workshop die je met Keramiek van Angelique overeenkomt (verder vermeld als KVA).
Door je aan te melden voor een workshop of cursus of akkoord te gaan met de offerte en opdracht ga je akkoord met de Algemene Voorwaarden. Deelnemers zijn tijdens de cursus niet verzekerd voor ongeval of letsel. Deelname aan de workshop of cursus is geheel op eigen risico.

 

1: Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen aan en overeenkomsten met opdrachtgevers of (potentiële) deelnemers aan cursussen, workshops en trainingen.
1.2 Een overeenkomst met betrekking tot het volgen van een cursus, workshop, of training komt tot stand door het indienen van een aanmelding door cliënt cq deelnemer en het verstrekken van een bewijs van inschrijving door KVA.


2: Inschrijvingen

2.1 Alle cursussen, workshops, trainingen of opleidingen worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.

2.2 KVA behoudt zich het recht voor waar nodig de locatie te veranderen.

2.3 Na reservering ontvangt u een (elektronische) ontvangstbevestiging via e-mail of app. Na betaling is de reservering definitief. Reservering vindt plaats in volgorde van ontvangst van de aanmeldingen.

2.4 Per workshop of cursus zijn er slechts een bepaald aantal plekken beschikbaar afhankelijk van de locatie.

2.5 Als een cursus of workshop vol zit, kunt u in overleg met KVA kijken naar een alternatief of kunt u zich opgeven voor de reservelijst. Mocht er een plek zijn vrijgekomen, wordt zo snel mogelijk contact met u opgenomen.

2.6 Door inschrijving verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden.

 

3. Afmelden door de deelnemer

3.1 Afmelden dient via website, e-mail of app te gebeuren

3.2 Annuleren of verplaatsen van een workshop of cursus is kosteloos tot 1 week (7dagen) voor aanvang. Bij annulering tot en met dag 6 voor aanvang wordt 75% van het bedrag retourneerd.

Bij annulering op de dag zelf is er géén restitutie. Dat geldt ook in geval van no-show. Indien de deelnemer verhindert is, mag er een vervangende deelnemer deze plaats innemen, mits deze 16 jaar of ouder is. 

3.3 Bij het afmelden door de deelnemer van een gehele cursus, wordt er €10,- aan administratiekosten ingehouden. Bij afmelding tot 1 maand (30 dagen) voor aanvang krijgt u het volledige bedrag terug, minus de administratiekosten. Bij annulering tussen 30 tot 7 dagen voor aanvang van de startdatum wordt 50% van het deelnamegeld in rekening gebracht. Bij annulering vanaf 7 dagen vóór aanvang van de startdatum wordt 100% van het deelnamegeld in rekening gebracht.

3.4 Bij het niet verschijnen tijdens de workshop/cursus, wordt ook geen geld teruggeboekt.
3.5 Mocht u verhindert zijn, dan mag u ook zelf voor vervanging zorgen. Uw deelname bevestiging is overdraagbaar, maakt dit wel vooraf kenbaar.


4. Annulering/verplaatsing door KVA
4.1 KVA is gerechtigd bij onvoldoende deelnemers de aangeboden workshop of cursus te annuleren. Mocht een workshop of cursus geen doorgang vinden of worden uitgesteld, dan ontvang je daarvan uiterlijk 24 uur voor aanvang bericht. Bij annulering van cursus of workshop wordt eventueel betaald cursusgeld teruggestort of een alternatief overeen gekomen.

4.2 KVA is gerechtigd tot uiterlijk 1 week voor aanvang van de workshop of cursus de datum van een workshop of cursus te wijzigen. De cursist wordt hiervan op de hoogte gesteld via de website, e-mail of app.

4.3 KVA is gerechtigd bij ziekte van een docent deze te vervangen door een andere docent of de aangeboden workshop of cursus te annuleren. Bij annulering worden de betaalde kosten gerestitueerd.

4.4 Cursussen/workshops vinden alleen plaatst mits er minimaal 3 deelnemers zijn. Bij minder deelnemers gaat de cursus/workshop niet door, tenzij anders met KVA overeengekomen.

 

5: Betaling
5.1 De deelnemer dient de gehele betaling binnen 7 dagen na factuurdatum en voor aanvang te voldoen tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk overeengekomen met KVA.


6: Klachten

6.1 Heb je een klacht over een workshop of cursus? Neem dan contact met KVA op om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

6.2 Het indienen van een klacht ontslaat de deelnemer niet van de betalingsverplichting.


7: Aansprakelijkheid

7.1 KVA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de workshop of cursus.

7.2 Tijdens de workshop en cursussen wordt er soms gewerkt met materialen die kunnen afgeven op kleding of spullen. KVA is niet aansprakelijk voor bevuilde of beschadigde eigendommen en zal eventuele schade niet vergoeden.

 

8: Auteursrecht
8.1 Al het cursusmateriaal en de aanvullende documentatie zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt. Het maken van beeldopnamen van een (gedeelte van) een workshop- of cursusmateriaal is in overleg toegestaan.
8.2 De deelnemer is niet gerechtigd cursus-, workshop-, trainings-, of opleidingsmateriaal, waarop rechten zoals hiervoor bedoeld aan KVA toekomen, op enigerwijze aan derden af te staan of in gebruik te geven.


9: Overig
9.1 KVA behoudt zich altijd het recht om de workshops en cursussen inhoudelijk te veranderen en/of prijzen te wijzigen.
9.2 Parkeerkosten en/of kosten van openbaar vervoer, indien van toepassing, zijn voor rekening van de deelnemer.
9.3 Als een deelnemer hinder veroorzaakt voor of tijdens een workshop of cursus, dan heeft KVA het recht om deze persoon te weigeren of te verwijderen uit de cursus/workshop, en bij recidive te weigeren voor volgende workshops of lessen van de cursus. De deelnemer krijgt hierbij het betaalde geld niet terug.
9.4 KVA is gerechtigd om foto's die tijdens de cursus/workshop worden gemaakt voor publicatiedoeleinden te gebruiken conform privacy wetgeving.

9.5 Bij geschillen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.